Looduse mõju lapse kasvatamisele ja arenemisele


Looduse mõju lapse kasvatamisele ja arenemisele

Toetudes pedagoog Johannes Käisile (2004) võib öelda, et parim vahend ja keskkond lapse arenguks on loodus. Looduse tundmine ja tema elu mõistmine kujundab lapses hoolivat suhtumist ümbritsevasse maailma. Loodussuhetesse on ühendatud sotsiaalsed ja kõlbelised väärtused, emotsionaalne ja kognitiivne suhe ning intellektuaalsed ja esteetilised tunded.

Lapsevanemad aitavad kaasa oma hoiakute ja suhtumisega, käitumise ja eeskujuga, tavade ja kommetega lapse kasvamisele ja kujunemisele. Nad mõjutavad lapse iseloomu kujunemist ja ellusuhtumist ümbritsevasse elusloodusesse (Alunurm 1999). Sellest olenevalt on perekonnal ülesanne aidata lapsel teadvustada üldinimlikku hoolitsevat suhtumist loodusesse, mis võib saada aluseks säästva looduse hoidmisel ja kogu meid ümbritseva elusa vastu Maal (Kovinko 1996).

Loodus oma imetlusväärse mitmekesisusega omab põhjatuid tunnetuslikke ja kasvatuslikke võimalusi. Ta lähendab täiskasvanut lapsega, aitab hoida nendega sõbralikke vastastikuseid suhteid. Jalutuskäikude ajal avaneb täiskasvanul piiramatu võimalus mõjutada last, arendada tema mõistust, treenida tähelepanu ja mälu. Igat last tuleb õpetada hoolitsevalt loodusesse suhtuma, muuta teda aktiivseks taimede ja loomade kaitsjaks. Tegutsemine koos lapsega toetub teadmistele, oskustele ja vilumustele, mida saadakse osaledes jalutuskäikudel ja praktilise tegevuse ajal. Praktiliste tegevuste käigus omandab laps täpsust, järjekindlust, põhjalikkust, püsivust, kasvatab leidlikkust ja julgust edaspidiseks tööks. Tegevuste ajal tekib lapsel sügav huvi looduse vastu, kujuneb säästlik suhtumine sellesse. Praktiliste tegevuste hulka kuuluvad näiteks alljärgnevad tegevused (Kovinko 1996).

  • Päevased ja õhtused jalutuskäigud: vestlemine, arutlemine, muutuste jälgimine. Jalutuskäigust võib saada lõbus mäng, kui kuulata erinevaid helisid (linnulaulu, automüra, koera haukumist) ja jagada juurde selgitusi. Kõndimiseks võib valida erinevaid teekatteid alates asfaldist ning lõpetades muru ja liivaga (Kivisalu 2009).
  • Matkad, lõkkeõhtud;
  • lemmiklooma eest hoolitsemine;
  • loodusmaterjali korjamine, kogumine, meisterdamine;
  • väljakaevatud kasulike näidiste korjamine (kivimeid, ravimtaimi);
  • fotojaht: looduse pildistamine, jälgimine, päeviku pidamine;
  • tööd looduses (lehtede riisumine, kaevamine, kastmine, saagi eest hoolitsemine ja korjamine jne);
  • taime kasvu jälgimine, jne. (Kovinko 1996)

Kui eelnev on seotud looduse vahetu tunnetamisega, siis ei saa paljusid loodusnähtusi ja – objekte vaadelda (nt haruldased ja ohustatud liigid, mitmesuguseid loodusnähtusi, loomade ja lindude elustiile jne), siis tuleb appi võtta raamat. Looduslooline kirjandus juhatab lapsi ümbritseva maailma vastu huvi tundma ja küsimustele vastuseid otsima.

Loodusloolised lasteraamatud peavad äratama lastes armastust kõige suhtes, mis elutseb looduses. Arenevad lapse vaatlemisvõime ja tähelepanu, mis omasoodu rikastab ja avardab silmaringi ning on vaimse ja intellektuaalse arengu aluseks. Raamat peab olema lapsele huvitav, kirjakeel lihtne, kerge, piltlik ja ilus ning raamat peab vastama teaduslikule tõele (Käis 2004).

Kokkuvõtvalt võib öelda, et viibides looduses ja kogeda seda läbi praktiliste tegevuste kujunevad lapsel loodusalased ja mitmed teised elutähtsad pädevused, omandatakse püsivad positiivsed hoiakud kõige elava ning ümbritseva suhtes, väärtustatakse säästev ja vastutustundlik eluviis. Toetudes looduslikule kirjandusele, uurides illustratsioone, lugedes fakte ja otsida küsimustele vastuseid, saavad vanemad lapsi lugemise ning raamatute juurde suunata, millest omakorda võib tekkida suurem huvi ja tahe heatahtlikult, aktiivselt suhtuda loodusesse ning ümbritsevasse keskkonda suhtuda.

Viiteallikad

Alunurm, A. (1999). Loodusõpetuse aineraamat. Haridusministeerium. Põltsamaa: Vali Press.

Kivisalu, K. (2009). Me tahame mängida. Pere ja kodu. Märts, 34-39

Kovinko, L. V. (1996). Rastim zdorovõh, umnõh i dobrõh. Moskva: Akadeemia (vene keeles).

Käis, J. (2004). Kooliraamat. Kirjastus: Ilmamaa.