Lapsevanemaid huvitavad teemad


Lastevanemate koolitusteemade uurimusest selgus, et nii lasteaias käivate laste kui kodus viibivate lastevanemate huvid kattuvad. Neid huvitavad kõige enam konfliktide lahendamine, andestamine, lepitamine ja lapse arengupsühholoogia. (Tabelis punase värviga kaetud numbrid näitavad vastanute enam huvi pakkuvaid teemasid ja rohelise värviga märgistatud numbrid näitavad, millest nad on ühiselt vähem huvitunud).

Lapsevanemad soovivad leida lahendusi esile kerkinud probleemidele, mis puudutavad eri vanuses lastega toimetulekut: kuidas panna eri vanuses lapsed konfliktivabalt koos elama; kuidas tulla toime jonnihoogudega, ärritatuse ja vihaga. Võib järeldada, et igas peres tekivad aegajalt ettearvamatud situatsioonid, mida võivad mõjutada lapse arengu iseärasused. Erinevad olukorrad tekitavad vanemates küsimusi ja tihti ei osata olukorda hinnata ja lahendusi leida. Põhjuseks võib olla teadmatus, vähesed kogemused või need puuduvad üldse, kasutusele võetud meetod ei mõju tekkinud olukorra lahendamisel.

Lapsevanemaid huvitavad teemad (%)


Lapsevanemaid eelkõige huvitavad teemad

Lasteais käiva lapse vanem (%)

Kodus viibiv lapsevanem (%)

Lapse arengu ealised iseärasused

78,4

62.8

Konfliktide lahendamine, andestamine ja lepitamine

83,8

79,1

Üksikvanem – kuidas saada üksinda hakkama töö- ja kodueluga?

10,8

2,3

Ema ja isa roll

56,8

41,9

Lapse arenguetappide iseärasused

67,6

55,8

Lapse arengupsühholoogia

78,4

67,4

Väikelapse arendamine läbi mängu

48,6

74,4

Laste arendamine – kas, kui palju ja kuidas

62,2

48,8

Koolivalmidus, kohanemine koolis

62,2

65,1

Lapse tervise hoidmine ja tugevdamine

54,1

53,5

Lapse eakohased tegevused

45,9

46,5

Kõlbeliste omaduste (ausus, abivalmidus, õiglus jmt) arendamine

59,5

60,5

Laste lülitamine igapäevatoimetustesse

37,8

27,9

Enese väärtustamine ja enesekindluse arendamine

67,6

62,8

Vastastikuse usalduse saavutamine

64,9

34,9

Seksuaalkasvatus

37,8

39,5

Lapse loovuse arendamine

62,2

74,4

Rahulolu pakkuvate peresuhete loomine ja hoidmine

56,8

46,5

Kohustuste ja vastutuse jagamine perekonnaliikmete vahel

56,8

30,2

Enda aja planeerimine

32,4

27,9

Lastevanematel on soov osaleda koolitustel, kus antakse kaasa infomaterjale, millele võib hiljem toetuda, mida meelde tuletada ja praktiseerida. Enamus vastanutest (87,5%) soovivad hankida uusi teadmisi ja hiljem neid rakendada kodus. Lastevanemate arvamused koolituse ja infomaterjali vajalikkusest: on hea hiljem süveneda ja lugeda; et kinnistada loengus omandatud teadmisi ja rakendada neid ka praktikas; koduses keskkonnas on see kõige parem; et saaks kodus toimetada, tegutseda edasi; kõik oluline ei jää alati korraga meelde, hea on kui saab vajadusel kodus üle vaadata ja meelde tuletada; infomaterjal peaks olema lihtsalt arusaadav, kust vajadusel vaadata; kui pärast koolitust midagi ununeb, saab õppematerjalidest järele vaadata.

Kokkuvõtvalt võiks öelda lastevanemate koolitusvajadusest ühe lapsevanema sõnadega: „Kuna tahan, et mu laps oleks õnnelik, rahulolev ja hästi arenenud!”