Vajatakse nõuandeid


Käesoleva uurimuse põhjal võib väita, et kõige enam vajavad nõu lastega kodus viibivad lastevanemad 0-2- aastaste laste puhul (58,1%), pisut vähem (53,5%) vajatakse nõu 2-4-aastaste lapse kasvatamisel. Lasteaias käivate last vanemate arvamus kodus viibivate vanematega ei kattu, kuna nende vanus on juba üle 1,5 aasta, mil nad võetakse lasteaeda. Vanemate soov on hankida teadmisi, mis puudutavad 2-4- aastaseid lapsi (54,1%), ning siis järgneb 35,1% 6-7- aastaste laste vanusegrupp.

Mõlemad osapooled teadvustavad endale, et vajavad mõnikord täiendavaid kasvatusalaseid teadmisi. Vajadus tekib, kui ootamatult kerkivad esile erinevad olukorrad. Soovitakse lapse probleemile õigesti läheneda ja seda lahendada, mõista ja suunata last õigesti. Põhjendusteks on veel toodud alljärgnevaid väiteid, miks vajatakse täiendavaid kasvatusalaseid teadmisi: Tahaks teada rohkemat, et lapse arengule kaasa aidata; kõike ei saagi teada ja siis ongi koolitustest abi; lastega on olnud olukordi, kus tahaks teada, kuidas spetsialist sellises olukorra lahendaks; mõnikord tunnen vajadust värskendada oma teadmisi lapsepsühholoogia alal, näiteks jonniga toimetuleku teemal; nõuanded on alati vajalikud; sellepärast, et vahel ei tea midagi või ei oska ja siis tuleb seda uurida ja õppida mujalt.

Võib öelda, et lastevanemate huvid laste kasvatamisel ja õpetamisel on ühesugused vaadatakse arengus ette, mida toetab ka L. Võgotski (1991), kus õpetus on siis hea, kui ta on arengus ees, lähima arengu tsoonis, kui laps on sellises tegevuses, mis sunnib teda ennast ületama.

Kodus viibivatele vanematele on kinnituseks Veissoni, Tuisu ja Laane (1999) artikkel, kus sünnist kuni 2-aastaseks saamiseni leiab aset lapse kiire füüsiline ja vaimne kasvamine ning mille puhul on vaja teadlikku lapsevanemat, kes suudab pakkuda lapse soodsaks arenguks laialdaselt tegutsemisvõimalust, stiimulite rohket keskkonda, mis aitab tal olemasolevaid vaimseid võimeid kasutada ja soodustab potentsiaalsete oskuste edasist arengut.

Tuleb tõdeda, et lapsevanemad teadvustavad endale ja soovivad saada lisateadmisi väikelapse arengule kaasaaitamisel, kuna lapse kiire areng nõuab tähelepanu, oskusi, teadmisi ja soodsat kasvukeskkonda, et rahuldada tema vajadusi ja soodustada arengut.

Enam vajatakse nõuandeid

Lapse vanus

Lasteaias käiva lapse vanem (%)

Kodus viibiv lapsevanem

(%)

0-2 aastased

29,7

58,1

2-4 aastased

54,1

53,5

4-6 aastased

27

20,9

6-7 aastased

35,1

20,9

Viiteallikad

Veisson, M., Tuisk, I., Laane, M. (1999). Lapse tähelepanu ja intelligentsuse areng imiku- ning väikelapseeas. Haridus ja kasvatusväärtused ühiskonnas: Artiklite kogumik. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne, 222-228

Võgotski, L. (1991). Pedagogitseskaja psihologija. Moskva: Pedagoogika (vene keeles).