Eseme terviktaju ja osade äratundmine


Eseme terviktaju ja osade äratundmine Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Selles peatükis olevate didaktiliste mängude eesmärgid on väga keerulised. Lapsed peavad teadvustama, et ese võib paista erinev olenevalt sellest, kust seda vaadatakse – kas eest, tagant, külje pealt, alt või ülevalt. Ese jääb samaks. Samuti tuleb õpetada, et tervikese võib koosneda üksikutest osadest, millest…

Esemete terviktaju kujundamine


Esemete terviktaju kujundamine  Eseme terviktaju aluseks on lapse kujunev arusaam ümbritsevast keskkonnast, mis soodustab kogu tema tegevuse arengut. Alguses on eseme kui terviku taju ebatäpne, laialivalguv, diferentseerumata, s.t laps tunneb tuttava eseme ära, kuid ei oska seda joonistada ega voolida. See ei tähenda, et ta ei oskaks joonistada ega voolida. Ta lihtsalt ei kujuta eset…

Värvuste kujutluse meeldejätmine


Värvuste kujutluse meeldejätmine  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Selle teema mängud põhinevad eelmistes tegevustes omandatud värvuste tundmisel. Kujutlused värvustest kujunevad lastel pikkamööda ja kinnistuvad koos sõnadega. Tähtis on, et arenguprobleemidega laps kasutaks värvuskujutlusi igapäevases elus, õpiks neid kasutama nii tegevustes kui ka mõttes. Tunne ära ja nimeta Eesmärk. Jätkata värvuskujutluste ühendamist sõnaga, õpetada valima…

Värvuste eristamine


Värvuste eristamine  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks Nägemise abil ei võrrelda värvusi mitte ainult esemeid kõrvutades, vaid ka kaugemalt. Sellise võrdluse aluseks pole mitte lihtsalt eristamine, vaid värvi tajumine. Samal ajal pole värvuste tajumine ega eristamine alati seotud värvuste nimetuste tundmisega. Järelikult võib harjutamiseks kasutada igasuguseid värvusi ja varjundeid. Värvustega tegutsedes hakkavad lapsed meelde…

Värvustaju


Värvustaju  Värvustaju erineb vormi- ja suurustajust selle poolest, et seda ei saa praktiliselt, katse-eksituse teel kontrollida.Värvust peab tingimata nägema, s.t värvuse tajumisel saab kasutada ainult nägemisaistingut. Alguses mängib värvuse tajumisel olulist rolli proovimine, kõrvutamine. Kui kaks värvust on kõrvuti, näeb laps nende samasust või erinevust. Kui laps oskab juba värvust määrata vahetus võrdluses, s.t peale-…

Suuruse kujutluste meeldejätmine


Suuruse kujutluste meeldejätmine Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Mängudes, tegevustes ja olmes puutuvad lapsed pidevalt kokku eri suurusega asjadega. Aegamööda kujunevad neil kujutlused suurusest, mis sõnaga seostatult kinnistuvad nende mälus.  Jäta meelde ja leia üles Eesmärk. Õpetada kujutluses meeles pidama ja mõttes vastandama erineva suurusega esemeid omavahel, teha valikuid kujutluse järgi. Vahendid. Lotokaardid 4–6…

Suuruse tajumine nägemise teel


Suuruse tajumine nägemise teel Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks Seda liiki mängudes ei saa laps tegutseda proovides. Esemete suurusi on vaja võrrelda nägemise abil. Juhul kui lapsel tekivad raskused, võib ta oma valikuid kontrollida esemete üksteise peale panekuga. Ühesuguse suurusega esemed kattuvad pealepanekul ja kui liikuda mööda nende kontuure, siis tundub see ainult ühe…

Suuruse tajumine: Praktiline suuruse eristamine


Suuruse tajumine Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks Nii vormi kui ka suurust õpib laps eristama praktiliselt. Esemetega tegutsedes pöörab ta tähelepanu suurusele, hakkab mõistma, et tulemus sõltub paljudel juhtudel just eseme suuruse õigest määramisest, s.t suurusest saab lapse jaoks oluline tunnus. Pideva katsetamise ja proovimise tulemusel areneb lapsel välja suuruse nägemise taju, kujuneb oskus…

Meeldejätmine, mis on seotud ettekujutusega vormist


Meeldejätmine, mis on seotud ettekujutusega vormist  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Kui laps võrdleb nägemise teel vorme, on tal aluseks tajutud kujund. Niikaua kui laps seda meelde ei jäta, ei muutu see omandatud tajukujundiks, kujutluseks. Tööd alustatakse tuttava materjaliga. Kui laps ei suuda eristada ringi või ruutu jne, ei saa temaga mängida nende vormide…

Vormi tajumine nägemise abil


Vormi tajumine nägemise abil Nägemistaju areng Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Selles osas toodud mängudes ei tohi tegutseda proovimise abil, vaid vormi tuleb vaadata ja sobitada nägemise teel. Mõnikord võib tulemust kontrollida pealepaneku ja proovimise teel. Leia oma tool Eesmärk. Õpetada tajuma tasapinnalist kujundit, valida näidise järgi, kontrollida pealepaneku teel, jätkata tähelepanu ja ruumis…