Kujutlus esemetest taktiilse-liigutustaju alusel


Kujutlus esemetest taktiilse-liigutustaju alusel  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks Kujutlused ümbritseva maailma esemetest peavad lapsel olema mitmekülgsed ja terviklikud. Muljed, mis saadakse nägemis-, taktiilsete ja liigutusaistingute abil, peavad moodustama tervikkujutluse. Esemete kujutluste samasus ja mitmekülgsus soodustab eset tähistava sõna täpsemat mõistmist. Kujutluste puudumine või puudulikkus avaldab mõju kõne arengule. Sõna, mille tähendus on juhuslik…

Taktiilse-liigutusliku valiku kujundamine näidise alusel vormi, suuruse, ruumisuhte ja esemetevahelise suhte tajumise teel


Taktiilse-liigutusliku valiku kujundamine näidise alusel vormi, suuruse, ruumisuhte ja esemetevahelise suhte tajumise teel  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks Taktiilne-liigutuslik valik näidise järgi on tihedalt seotud nägemistajuga ja sellega, kuidas on näidis esitatud. Laps toetub ainult taktiilsele-liigutuslikule tajule vaid ühel juhul: siis, kui näidis on esitatud taktiilselt-liigutuslikult, s.t laps ei kasuta nägemise abi. Tavaliselt tajutakse…

Taktiilse-liigutustaju arendamine


Taktiilse-liigutustaju arendamine  Mitmekülgne kujutlus ümbritsevast esemelisest maailmast ei saa inimesel kujuneda ilma taktiilse-liigustajuta, mis on meelelise tunnetuse alus. Just nimelt taktiilse-liigutustaju abiga kujunevad esmased kujutlused esemete vormist, suurusest ja nende asukohast ruumis. Esemetega tegutsemise esimeseks viisiks lapsel on haaramine, mille käigus tunnetatakse esemete vormi, suurust, kaalu ja ruumisuhteid kompides ning käsi õpetab silmi. Kompimis-liigutustajul on…

Ruumiliste kujutluste loomine


Ruumiliste kujutluste loomine Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Nii nagu kujutlused vormist, suurusest, värvusest, tervikesemest, tekivad ka kujutlused ruumist hästi arenenud ruumitaju pinnalt. Tegelikult ei saa ette kujutada mingi eseme asendit ruumis, kui pole täpset ettekujutust sellest ega teistest selles ruumis asuvatest esemetest. Eseme vormi tundmata ei saa rääkida eseme osade asetusest üksteise suhtes.…

Orienteerumine ruumis


Orienteerumine ruumis Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks Järgnevalt kirjeldatakse mänge, mis on seotud kaugemas ruumis, näiteks rühmatoas orienteerumisega. Esikohale tulevad suhted, mida väljendatakse sõnadega kaugel, lähedal, siin, seal, keskel. Last õpetatakse järjekindlalt ruumi vaatlema ja selles orienteeruma. Eriti tähtis on esemete asetus, sest üks ese võib teist varjata, s.t olulised on suhted, mille iseloomustamiseks…

Orienteerumine paberilehel


Orienteerumine paberilehel  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Kõigepealt peab laps aru saama, et paberileht on kindel piiritletud ruum, millel on üla-, ala-, keskosa ja servad. Paberil saab kujutada tegelikke esemetevahelisi ruumisuhteid. Pane õigesti Eesmärk. Õpetada üle kandma esemetevahelisi ruumisuhteid tasapinnalisele kujutisele, arendada tähelepanu ja matkimisoskust. Vahendid. Esemete ja nende tasapinnaliste kujutiste komplektid (pallid, kuubikud,…

Ruumitaju ja orienteerumine ruumis


Ruumitaju ja orienteerumine ruumis Ruumitajust rääkides peetakse eelkõige silmas suunataju (üleval, all, paremal, vasakul, ees, taga) ja esemete ning nende osade ruumisuhteid. Laps peab teadvustama oma asendit ruumis, oskama selles elada ja tegutseda. Esemete ja nende osade vahelise ruumisuhte tajumine Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Kõige varem hakkab laps eristama esemete ja nende osade…