6-7 aastase lapse kõne arendamine.


Laps on kooliks valmis. Ta on piisavalt hästi arenenud nii kehaliselt kui vaimselt. Kõige tähtsam ei ole aga see, mida teie laps teab või oskab, vaid see, kuidas ta oma oskusi kasutab.

6-7 aastane laps:

 • Hääldab kõiki häälikuid õigesti, räägib selgelt ja arusaadavalt.
 • Oskab leida riime lihtsatele sõnadele.
 • Tunneb enamikku trükitähti
 • Kasutab kõnes 5-6-sõnalisi lauseid ja liitlauseid.
 • Oskab rääkida mõnda juttu või anekdooti. Kasutab õigesti ja kohaselt viisakusväljendeid tere, tänan, palun, vabandust…
 • Suudab selgitada sõnu ja kirjeldada vastavat eset, nähtust.
 • Tunneb enamikku trükitähti ning oskab kirjutada oma nime, lihtsamaid sõnu.
 • Oskab vastata lihtsamatele küsimustele materjali kohta.
 • Suudab ümber jutustada mõne telesaate või filmi.
 • Suudab pildil või ruumis meelde jätta 3-5 eset.
 • Teab ja nimetab enamikku kehaosi.
 • Teab peast mõnda lastesalmi või juttu.
 • Suudab leida piltidel erinevusi. Leiab esemele-pildile paarilise.
 • Reastab esemed pikkuse ja laiuse järgi.
 • Teab, kui vana ta on, kui vana oli eelmisel aastal, kui vanaks saab järgmisel aastal.
 • Oskab leida objektide-esemete sarnasusi ja erinevusi.
 • Suudab 8-10sõnalisest loetelust meelde jätta kuulmise teel 3-5 sõna.
 • Oskab nimetada öeldud sõna algustähte.
 • Teab oma elukohta, seda, mida teevad ta vanemad. Oskab vastata telefonile. Teab ja oskab valida mõne tuttava telefoninumbri.
 • Oskab rääkida oma tegevustest ja kavatsustest.

Sel perioodil mängi ja õpi koos lapsega. Kleepige pilte, ehitage, konstrueerige, mängige laste kaardimänge, lauamänge, vaadake koos filme, lase lapsel palju puzlesid kokku panna, tähestikupuzled olgu au sees. Kõike seda peaks saatma kõne ja hästi palju suhtlemist.

Allikas: Malle Tolga, logopeed