KOOLIEELIKU LAPSEVANEMA ABC


KOOLIVALMIDUSE

3 ARENGUASPEKTI

1) Füüsiline areng

 • Kehaliselt aktiivne ja vastupidav.
 • Valitseb oma liigutusi ja liikumist erinevates mängudes ja tegevustes.
 • Oskab käsitseda mäng-ja spordivahendeid.
 • Käsitseb õigesti kitjutus-ja töövahendeid: pliiats, pintsel, käärid, nõel, söögiriistad.

2) Vaimne areng

 • Kuulab  ja paneb tähele, suudab jälgida ja meeles pidada täiskasvanu seletust.
 • Vaatleb ja võrdleb sihipäraselt, eristab olulist ebaolulisest.
 • Hääldab kõiki häälikuid õigesti, kõne on selge ja arusaadav.
 • Jutustab eri olukordases piisavalt täpselt.
 • Oskab edasi anda oma mõtteid, selgitada olukordi, arutleb, näeb põhjuse-tagajärje seoseid.
 • Oskab kuulata vanemate, õpetajate, teise lapse jt kõnet seda katkestamata.
 • Eristab lühikesi ja pikki häälikuid.
 • Eristab sõnas häälikuid, määrab nende järjekorra sõnas.
 • Loeb mõned sõnad kokku.
 • Tunneb tähti, kasutab suuri joonistähti lihtsamate sõnade kirjutamisel.
 • Tunneb ja nimetablihtsamaid kujundeid (ring, ruut, kolmnurk, ristkülik) ja kehi (kera, kuup, risttahukas).
 • Teab arvude 1-10 järjestust, nimetab arve antud arvust antud arvuni 10 piires
 • Teeb pilguga haaramise või loendamise teel kindlaks esemete arvu (kuni 4), vastab.
 • Liidab ja lahutab 5 piires.
 • Oskab määrata oma asukohta ümbritsevate esemete suhtes.
 • Oskab kella järgi määrata aega täistundides.
 • Tajub tervikut, asjade omavahelist seost (nt pildi järgi jutustades).

3) Sotsiaalne areng:

 • Käitub üldtunnustatud käitumisnormide kohaselt, on võimeline oma käitumist analüüsima.
 • On suuteline kestvaks tahtepingutuseks (katkestamata tegevus ca 10 minutit).
 • Kontrollib oma emotsioone.
 • Tajub ja mõistab teiste arvamusi.
 • Säilitab positiivseid suhted eakaaslastega, soovib ja julgeb suhelda täiskasvanutega.
 • Arvestab eakaaslaste ja täiskasvanute tunnetega.
 • Seab endale eesmärke, tegutseb sihipäraselt, püüab viia oma tegevused lõpuni.
 • Küsib vajadusel abi täiskasvanult või kaaslaselt.

Tiina Naarits-Linn

Rmt KARID JA PÄÄSTERÕNGAD

2012

Lisaks: Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917

 

 • Lisaks