KOOLITULEKUKS VALMISTUMINE


KOOLIVLMIDUSE KAART

Näidis on koostatud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt. Kaardi väljastab lasteaed või eelkool. Et tagada lapse igakülgne toetus uues keskkonnas, koolis, siis on kaardil oleva info põhjalikkus väga oliline. Ülevaate peab saama:

1. Senise arengu tugevatest tunnustest ja arendamist vajavatest aspektidest:

  • füüsilise arengu tase (kõikidele märgatav, vaadeldav ja mõõdetav – kasv, kaal, koordinatsioon, jäävhambad jne);
  • kognitiivne areng (seostub intellektuaalsete toimingutega –  tajumine, mõtlemine jne);
  • sotsiaalne areng (ilmneb käitumises, teistega suhetes);
  • emotsionaalne areng (puudutab tundeid ja hoiakuid);
  • eeloskused emakeeles ja matemaatikas, silmaring.

2. Koolieelse lasteasutuse rakendatud tugiteenustest.

3. Lapse erihuvidest ja andekusest.

Koolivalmiduse kaardi info analüüsimise järel annavad kooli tugispetsialistid  koos klassijuhatajaga vanematele individuaalse tagasiside ning soovitused lapse arengu toetamiseks kodus. Mõnikord tuleb vanemat nõustada ka koolipikenduse asjaajamises, kui selgub, et laps ei ole piisavalt kooliküps. Kool aga alustab analüüsile tuginedes ettevalmistust sügisel tugiteenuste ja õpiabi osutamiseks tuge vajavatele lastele. 

Õpiabi kursus

Kooli poolt pakutavaks üheks tugiteenuseks on konkreetsetest vajadustest tulenev õpiabikursus. Seda võidakse nimetada erineval moel, näiteks logopeedi tunniks. Kasutegur on seda suurem, mida kiiremini laps vajaliku toetuse saab, eriti 1.-4. klassis, mil õpikoormus ei ole veel väga suur.

Õpiabikursuse korraldust koordineerib enamasti eripedagoog. Lapsevanem teeb kursuse raames koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega. Keskseks isikuks nii õpiabikursuse kui muude küsimuste korraldamisel on klassiõpetaja. Tema kätte koondavad erinevad osapooled lapse kohta käiva info, mida õpetaja saab kasutada ka arenguvestlusel. Infot analüüsitakse õpilast ümbritseva meeskonna poolt, et saada tervikpilt lapse (eri)vajadustest. Vajadusel kavandatakse tugimeetmeid, ka andekuse avaldamisel.

Seejuures on olulisel kohal ni lapse kui tema vanemate nõustamine vajadusest tulenevalt.

Tiina Naarits-Linn

Rmt “Karid ja päästerõngad”

2012