ETTEVALMISTUS LUGEMISEKS JA KIRJUTAMISEKS


Lugemine ja kirjutamine kui kirjaliku kõne vormid kujunevad suulise kõne baasil. Kirjalik kõne vajab eraldi õppimist, sest siin tuleb kasutada märke – tähti. Lugemis- ja kirjutamisoskus on aluseks paljude teiste õpioskuste kujunemisele. Kui rääkides on tähelepanu keskpunktis tähenduse edasiandmine, siis kirjaliku kõne puhul jaotub tähelepanu nii sisu kui vormi vahel. Laps õpib mõistma ja jälgima, kuidas tähendust edasi anda. Seetõttu…

SUHTLEMINE


Suhtlemine on peamine keelekasutuse/kõne funktsioon. Suhtlemisel toimub osalejate vastastikune mõjutamine mingi ühise eesmärgi nimel. Suhtlemine kujuneb ja areneb koolieelses eas seoses lapse tegevusega, s.o eelkõige praktilise tegevuse ja mänguga. Kahe-kolmeaastaselt on oluline roll koostegevusel täiskasvanuga, 4–5 aastaselt muutub tähtsaks koostegevus/koostöö ja suhtlemine eakaaslastega. Suhtlemisel kasutatakse nii kõnelisi/verbaalseid kui ka mitteverbaalseid/teisi suhtlusvahendeid (miimika, žestid, vaikus, pilkkontakt). Peamine verbaalse suhtlemise vorm on…