ALUSHARIDUS


Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamist toetavad juhendmaterjalid ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS Click to access Oppekorraldus_Alusharidus.pdf ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD Click to access Oppevaldkonnad_Alusharidus.pdf LAPSE ARENGU HINDAMINE JA TOETAMINE Click to access Lapse_areng_Alusharidus.pdf ÜLDOSKUSTE ARENG KOOLIEELSES EAS Click to access III_E_Yldoskused_Mang-eesti.pdf