ALUSHARIDUS


Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamist toetavad juhendmaterjalid ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/2015/07/Oppekorraldus_Alusharidus.pdf ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/2015/07/Oppevaldkonnad_Alusharidus.pdf LAPSE ARENGU HINDAMINE JA TOETAMINE http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/2015/07/Lapse_areng_Alusharidus.pdf ÜLDOSKUSTE ARENG KOOLIEELSES EAS http://www.oppekava.ee/images/a/a2/III_E_Yldoskused_Mang-eesti.pdf