ALUSHARIDUS


Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamist toetavad juhendmaterjalid

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

Click to access Oppekorraldus_Alusharidus.pdf

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD

Click to access Oppevaldkonnad_Alusharidus.pdf

LAPSE ARENGU HINDAMINE JA TOETAMINE

Click to access Lapse_areng_Alusharidus.pdf

ÜLDOSKUSTE ARENG KOOLIEELSES EAS

Click to access III_E_Yldoskused_Mang-eesti.pdf