ALUSHARIDUS


Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamist toetavad juhendmaterjalid

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/2015/07/Oppekorraldus_Alusharidus.pdf

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD

http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/2015/07/Oppevaldkonnad_Alusharidus.pdf

LAPSE ARENGU HINDAMINE JA TOETAMINE

http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/2015/07/Lapse_areng_Alusharidus.pdf

ÜLDOSKUSTE ARENG KOOLIEELSES EAS

http://www.oppekava.ee/images/a/a2/III_E_Yldoskused_Mang-eesti.pdf