Kujutlus esemetest taktiilse-liigutustaju alusel


Kujutlus esemetest taktiilse-liigutustaju alusel  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks Kujutlused ümbritseva maailma esemetest peavad lapsel olema mitmekülgsed ja terviklikud. Muljed, mis saadakse nägemis-, taktiilsete ja liigutusaistingute abil, peavad moodustama tervikkujutluse. Esemete kujutluste samasus ja mitmekülgsus soodustab eset tähistava sõna täpsemat mõistmist. Kujutluste puudumine või puudulikkus avaldab mõju kõne arengule. Sõna, mille tähendus on juhuslik…

Taktiilse-liigutusliku valiku kujundamine näidise alusel vormi, suuruse, ruumisuhte ja esemetevahelise suhte tajumise teel


Taktiilse-liigutusliku valiku kujundamine näidise alusel vormi, suuruse, ruumisuhte ja esemetevahelise suhte tajumise teel  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks Taktiilne-liigutuslik valik näidise järgi on tihedalt seotud nägemistajuga ja sellega, kuidas on näidis esitatud. Laps toetub ainult taktiilsele-liigutuslikule tajule vaid ühel juhul: siis, kui näidis on esitatud taktiilselt-liigutuslikult, s.t laps ei kasuta nägemise abi. Tavaliselt tajutakse…

Taktiilse-liigutustaju arendamine


Taktiilse-liigutustaju arendamine  Mitmekülgne kujutlus ümbritsevast esemelisest maailmast ei saa inimesel kujuneda ilma taktiilse-liigustajuta, mis on meelelise tunnetuse alus. Just nimelt taktiilse-liigutustaju abiga kujunevad esmased kujutlused esemete vormist, suurusest ja nende asukohast ruumis. Esemetega tegutsemise esimeseks viisiks lapsel on haaramine, mille käigus tunnetatakse esemete vormi, suurust, kaalu ja ruumisuhteid kompides ning käsi õpetab silmi. Kompimis-liigutustajul on…

Ruumiliste kujutluste loomine


Ruumiliste kujutluste loomine Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Nii nagu kujutlused vormist, suurusest, värvusest, tervikesemest, tekivad ka kujutlused ruumist hästi arenenud ruumitaju pinnalt. Tegelikult ei saa ette kujutada mingi eseme asendit ruumis, kui pole täpset ettekujutust sellest ega teistest selles ruumis asuvatest esemetest. Eseme vormi tundmata ei saa rääkida eseme osade asetusest üksteise suhtes.…

Orienteerumine ruumis


Orienteerumine ruumis Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks Järgnevalt kirjeldatakse mänge, mis on seotud kaugemas ruumis, näiteks rühmatoas orienteerumisega. Esikohale tulevad suhted, mida väljendatakse sõnadega kaugel, lähedal, siin, seal, keskel. Last õpetatakse järjekindlalt ruumi vaatlema ja selles orienteeruma. Eriti tähtis on esemete asetus, sest üks ese võib teist varjata, s.t olulised on suhted, mille iseloomustamiseks…

Orienteerumine paberilehel


Orienteerumine paberilehel  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Kõigepealt peab laps aru saama, et paberileht on kindel piiritletud ruum, millel on üla-, ala-, keskosa ja servad. Paberil saab kujutada tegelikke esemetevahelisi ruumisuhteid. Pane õigesti Eesmärk. Õpetada üle kandma esemetevahelisi ruumisuhteid tasapinnalisele kujutisele, arendada tähelepanu ja matkimisoskust. Vahendid. Esemete ja nende tasapinnaliste kujutiste komplektid (pallid, kuubikud,…

Ruumitaju ja orienteerumine ruumis


Ruumitaju ja orienteerumine ruumis Ruumitajust rääkides peetakse eelkõige silmas suunataju (üleval, all, paremal, vasakul, ees, taga) ja esemete ning nende osade ruumisuhteid. Laps peab teadvustama oma asendit ruumis, oskama selles elada ja tegutseda. Esemete ja nende osade vahelise ruumisuhte tajumine Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Kõige varem hakkab laps eristama esemete ja nende osade…

Eseme terviktaju ja osade äratundmine


Eseme terviktaju ja osade äratundmine Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Selles peatükis olevate didaktiliste mängude eesmärgid on väga keerulised. Lapsed peavad teadvustama, et ese võib paista erinev olenevalt sellest, kust seda vaadatakse – kas eest, tagant, külje pealt, alt või ülevalt. Ese jääb samaks. Samuti tuleb õpetada, et tervikese võib koosneda üksikutest osadest, millest…

Esemete terviktaju kujundamine


Esemete terviktaju kujundamine  Eseme terviktaju aluseks on lapse kujunev arusaam ümbritsevast keskkonnast, mis soodustab kogu tema tegevuse arengut. Alguses on eseme kui terviku taju ebatäpne, laialivalguv, diferentseerumata, s.t laps tunneb tuttava eseme ära, kuid ei oska seda joonistada ega voolida. See ei tähenda, et ta ei oskaks joonistada ega voolida. Ta lihtsalt ei kujuta eset…

Värvuste kujutluse meeldejätmine


Värvuste kujutluse meeldejätmine  Didaktilised mängud ja harjutused sensoorseks arenguks  Selle teema mängud põhinevad eelmistes tegevustes omandatud värvuste tundmisel. Kujutlused värvustest kujunevad lastel pikkamööda ja kinnistuvad koos sõnadega. Tähtis on, et arenguprobleemidega laps kasutaks värvuskujutlusi igapäevases elus, õpiks neid kasutama nii tegevustes kui ka mõttes. Tunne ära ja nimeta Eesmärk. Jätkata värvuskujutluste ühendamist sõnaga, õpetada valima…