"Tähed rajal"

EELKOOLIEAS ON MÄNG LAPSE ARENGU ALLIKAS


Eelkooliealise lapse lugemis- ja kirjutamisoskuse areng läbi mängu. EELKOOLIEAS ON MÄNG LAPSE ARENGU ALLIKAS! Märksõnad: vaatlemine, uurimine, võrdlemine. Uute teadmiste praktiline kasutamine mängus. Lapsed omandavad alusoskusi täiskasvanu ja laste ühistegevustes, mis on mängulised, mitmekesised, huvitavad ja milles on kasutatud näitematerjale Arendavad mängud. http://www.lugemishuvi.ee 1.   Häälikumäng „Sõbrad“ Õpitakse: Mis häälikuga sõna algab Sõnas häälikut leidma…

Häälikust sõnani

Ideede kogumik „Mis on tähed? “


Käesolev ideede kogumik  „Mis on tähed? “ On koostatud 3-5 aastastele lastele äratamaks huvi tähtede ja häälikute vastu. Lapsega tegelev täiskasvanu leiab  erinevaid võimalusi/ideid kuidas motiveerida last õppima tähti kasutades erinevaid ülesandeid. Ülesannetes leidub harjutusi taju, mälu, tähelepanu ja käeoskuse arendamiseks:  värvimine, järele joonistamine,  ühendamine jm. Eesmärgid: Õpetada tundma häälikuid ja tähti, kujundada seoseid häälikute…

Loto "Muri"

Loto “Muri”


Loto „ MURI“ Lugemismäng Mäng tähelepanu ja mälu arendamiseks. Arendatakse lugemisoskust   Mängukomplektis on 32 sõnakaarti (kondid) ja 4 välja sõnadega (koerad). Hind 8€ Vältida mängude määrdumist, kortsumist või rebenemist, pakun soovi korral kiletamis-ehk lamineerimisteenust. Mänguvahendid  asetatakse kahe jäigemat sorti kile vahele ning lastakse siis läbi spetsiaalse masina, mis kuumuse toimel kile trükise ümber kinnitab. Lamineerimine…

Matemaatika 3a, näidistegevuskava


Matemaatika teadmised kinnistuvad vahetute kogemuste abil, mida lapsed saavad tegutsedes, mängides. Mäng on lapsele väga tähtis. Läbi mängu õpivad lapsed mõisteid, suhtumist, põhjuseid ja tagajärgi, suurust, värve, struktuuri, sümboleid ja areneb kõne. Olen  lähtunud matemaatika õppevaldkonnast, toetunud kolmeaastase näidiskavale (S. Mõttus, H. Reismann jpt 2008), samas lisades juurde teemakohalisi mänge erinevatelt autoritelt, mis toetaksid püstitatud…

Laps tahab trenni


Kehaline koormus ei kasvata ainuüksi muskleid ja rammu, vaid soodustab ka mõttetööd. Seitsmeaastastele lastele sobivad hakatuseks alad, mis arendavad kõiki lihasgruppe, koordinatsiooni ning osavust, näiteks pallimängud ja ujumine. Tüdrukutele sobivad ka rütmika ja iluvõimlemine, et areneksid tasakaal ning painduvus. Tennise ja vibu võiks jätta hilisemaks, sest need spordialad arendavad peamiselt üht kehapoolt. Muidugi on alasid,…

LAPSE ARENGUST


Alljärgnevalt keskendume lapse arengu mõningatele olulisematele aspektidele ealises plaanis. Vaadeldavad aspektid ei ammenda kindlasti lapse arengu keerukat protsessi kogu tema mitmekesisuses. Tavaliselt keskenduvad lapse arengu kirjeldused selle arengu erinevatele aspektidele, nagu füüsiline, tunnetuslik, sotsiaalne, emotsionaalne jne. Päris kindlasti on tegu teoreetilise lihtsustusega, sest laps kõigi oma arenguaspektidega on terviklik. Parafraseerides E. Eriksoni, võime väita, et…

LAPSE ARENGUST JA SELLE JÄLGIMISEST


LAPSE ARENGUST JA SELLE JÄLGIMISEST. Meie, täiskasvanute, eesmärgiks on luua igale lapsele tema arengut toetav ja tema eripära arvestav kasvukeskkond. Selleks, et lapse arengu käiku kasvatamise ja õpetamise protsessis soodsalt mõjutada, vajame teadmisi normaalse arengu seaduspärasuste ja seda protsessi mõjutavate tegurite kohta. Arengu all mõistame – kvalitatiivseid muutusi selle või teise psüühilise funktsiooni või isiksuse…

Perekonna ja lapsevanema osatähtsus lapse arengus


Üldjuhul vaadeldakse arengukeskkonnana perekonda, kaaslaste rühma ning elukeskkonda. Lapse esmaseks ja samas ka kõige mõjuvõimsamaks ning spetsiifilisemaks arengukeskkonnaks ja –faktoriks on kahtlemata perekond. Eakaaslaste ja muu koduväliste arengukeskkonna mõju lisandub alles hiljem (Krull 2000). Laps on väga paljude sidemete abil perekonnaga seotud. Siin põimuvad suhted ema ja isa, õdede ja vendade, vanavanemate ja sugulaste vahel.…

Keskkond lapse arengu mõjutajana


Lapse võimete arendamiseks on vajalik, et ta oleks ümbritsetud rikkalikke aistinguid pakkuva keskkonnaga ja et tal oleks võimalik ümbritsevat uurida ilma suuremate piiranguteta (Pittelkow 2004). Lapse loomulik huvi (kui seda pole halvustatud ega piirata püütud) juhib teda ümbritseva elu tähelepanemise, vaatlemise ja kuulamise oskuseni. Huvi paneb teda mõtlema nähtu ja kuuldu üle, ühendama uusi teadmisi…