Lapsevanemaid huvitavad teemad


Lastevanemate koolitusteemade uurimusest selgus, et nii lasteaias käivate laste kui kodus viibivate lastevanemate huvid kattuvad. Neid huvitavad kõige enam konfliktide lahendamine, andestamine, lepitamine ja lapse arengupsühholoogia. (Tabelis punase värviga kaetud numbrid näitavad vastanute enam huvi pakkuvaid teemasid ja rohelise värviga märgistatud numbrid näitavad, millest nad on ühiselt vähem huvitunud). Lapsevanemad soovivad leida lahendusi esile kerkinud…

Professionaalne abi laste kasvatamisel


Küsimuse puhul, kust soovite saada professionaalset abi laste kasvatamisel, oli vaja vastajatel reastada vastused tähtsuse järjekorras: mis on nende jaoks 1- kõige olulisem, 8 – vähe oluline. Selgus, et lapsevanemad soovivad kõige enam osaleda väikestes vestlusringides. Sellele järgnesid võrdselt praktilised perepäevad ja vestlus pedagoog – nõustajaga. Vähem sooviti nõu saada psühholoogilt ja sotsiaaltöötajalt Professionaalne abi…

Vajatakse nõuandeid


Käesoleva uurimuse põhjal võib väita, et kõige enam vajavad nõu lastega kodus viibivad lastevanemad 0-2- aastaste laste puhul (58,1%), pisut vähem (53,5%) vajatakse nõu 2-4-aastaste lapse kasvatamisel. Lasteaias käivate last vanemate arvamus kodus viibivate vanematega ei kattu, kuna nende vanus on juba üle 1,5 aasta, mil nad võetakse lasteaeda. Vanemate soov on hankida teadmisi, mis…

Lastevanemate soovid saada lisateadmisi lapse kasvatamisel


Lapsevanemad soovivad saada lisateadmisi erinevatest tegevustest (%) Laste arengukiirus vanuseastmeti on erinev. Vanuseastme piirid määrab ühelt poolt ümbritsevate inimeste vahel kujunenud suhete ning teiselt poolt teadmiste, tegevusviiside ja võimete arengutaseme vaheline seos. Vanuseastme eripära määrab lapse elutingimuste, kasvatus- ja õpetamisvormide muutumise. Küsitletud lapsevanemad kahtlevad, kas nad õpetavad last õigesti, tihti ei tea nad, mis on…