Avaleht


Huvi OÜ on koolituskeskus, mis pakub koolitusi, õppematerjale ja õppemänge lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele, logopeedidele, raamatukogutöötajatele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid. OÜ Huvi  kuulub Eesti Hariduse Infosüsteemi. Oma teadmiste jagamisel peame ikka silmas Jaapani vanasõna Meister ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra.…

Näidistegevuskava

Matemaatika näidistegevuskava


Matemaatika teadmised kinnistuvad vahetute kogemuste abil, mida lapsed saavad tegutsedes, mängides. Mäng on lapsele väga tähtis. Läbi mängu õpivad lapsed mõisteid, suhtumist, põhjuseid ja tagajärgi, suurust, värve, struktuuri, sümboleid ja areneb kõne. Autor on lähtunud matemaatika õppevaldkonnast, toetunud kolmeaastase näidiskavale (S. Mõttus, H. Reismann jpt 2008), samas lisades juurde teemakohalisi mänge erinevatelt autoritelt, mis toetaksid…

Eile veel lasteaialaps, täna juba koolilaps


Esimesse klassi soravalt.  Loomulikult on lapsel lihtsam, kui ta oskab kooli minnes lugeda. Lasteaias on palju lapsi, kes alles veerivad sõnu kokku. Kõige olulisem on, et laps saab aru, mida ta veerib. Funktsionaalne lugemisoskus on palju tähtsam kui see, et laps täiesti soravalt loeb. Minevate laste vanemad muretsevad sageli, kas laps loeb piisavalt. Kui palju…

ETTEVALMISTUS LUGEMISEKS JA KIRJUTAMISEKS


Lugemine ja kirjutamine kui kirjaliku kõne vormid kujunevad suulise kõne baasil. Kirjalik kõne vajab eraldi õppimist, sest siin tuleb kasutada märke – tähti. Lugemis- ja kirjutamisoskus on aluseks paljude teiste õpioskuste kujunemisele. Kui rääkides on tähelepanu keskpunktis tähenduse edasiandmine, siis kirjaliku kõne puhul jaotub tähelepanu nii sisu kui vormi vahel. Laps õpib mõistma ja jälgima, kuidas tähendust edasi anda. Seetõttu…

SUHTLEMINE


Suhtlemine on peamine keelekasutuse/kõne funktsioon. Suhtlemisel toimub osalejate vastastikune mõjutamine mingi ühise eesmärgi nimel. Suhtlemine kujuneb ja areneb koolieelses eas seoses lapse tegevusega, s.o eelkõige praktilise tegevuse ja mänguga. Kahe-kolmeaastaselt on oluline roll koostegevusel täiskasvanuga, 4–5 aastaselt muutub tähtsaks koostegevus/koostöö ja suhtlemine eakaaslastega. Suhtlemisel kasutatakse nii kõnelisi/verbaalseid kui ka mitteverbaalseid/teisi suhtlusvahendeid (miimika, žestid, vaikus, pilkkontakt). Peamine verbaalse suhtlemise vorm on…

TEKST


TEKST Tekst on ühe teema kohta rohkem kui ühe lause/lausungi loomine. Teksti võib olla koostanud üks inimene. Tegemist on monoloogiga. Teksti loomisel võivad osaleda ka kaks / rohkem kui kaks inimest – sel juhul on tegemist dialoogiga/polüloogiga. Igapäevased tekstid on peamiselt dialoogid. Kahe inimese ütlused, repliigid on mõtteliselt seotud. Et aga koolis hakkama saada, peab laps suutma kommenteerida, arutleda põhjalikumalt…

GRAMMATIKA


GRAMMATIKA Teema sisaldab nii sõnade vormistikku (morfoloogia) kui lauset (süntaksi). Kõne grammatilise külje kujundamisel tuleb arvestada järgmiste põhimõtetega: • Süntaksi kaudu omandab laps sõnavara ja morfoloogia. Lauselise kõne areng tingib vajaduse uute sõnade ja vormide järele. Vajadus lauseid kasutada tekib omakorda suhtlemisel tegevuse (mängu, käelise tegevuse, liikumise) käigus. Seega on võimalused kujundada lauset ja vormistikku teineteisest eraldi ning väljaspool…

SÕNAVARA


SÕNAVARA Sõna on nii keeleüksus (sõnadeta pole võimalik moodustada lauseid, väljendada mõtteid) kui ka tunnetustegevuse üksus (tähistab kujutlust või mõistet). Sõnavara arengu hindamisel ja kujundamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele: Sõnavara suurus ja kasv: arengulised erinevused on koolieelses eas väga suured, sõltudes lapse arengukeskkonnast ja -iseärasustest. Seepärast ei ole otstarbekashinnata lapse kõne arengut (eriti 2.-3.…

HÄÄLDAMINE


HÄÄLDAMINE Hääldamise puhul tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas laps hääldab häälikuid üksikult, silbis, sõnas, vabas kõnes. Õige hääldamine sisaldab ka sõna silbistruktuuri, sõnarõhu ja sõnavälte eesti keelele vastavat hääldust. Lisaks on vaja jälgida, kuidas laps kasutab intonatsiooni (mis sõnu lauses rõhutab ja kas varieerib intonatsiooni – küsiv, nõudlik, imestav jne). Hääldamise areng ja arendamine on…