LAPSE ARENGUST


Alljärgnevalt keskendume lapse arengu mõningatele olulisematele aspektidele ealises plaanis. Vaadeldavad aspektid ei ammenda kindlasti lapse arengu keerukat protsessi kogu tema mitmekesisuses. Tavaliselt keskenduvad lapse arengu kirjeldused selle arengu erinevatele aspektidele, nagu füüsiline, tunnetuslik, sotsiaalne, emotsionaalne jne. Päris kindlasti on tegu teoreetilise lihtsustusega, sest laps kõigi oma arenguaspektidega on terviklik. Parafraseerides E. Eriksoni, võime väita, et…

LAPSE ARENGUST JA SELLE JÄLGIMISEST


LAPSE ARENGUST JA SELLE JÄLGIMISEST. Meie, täiskasvanute, eesmärgiks on luua igale lapsele tema arengut toetav ja tema eripära arvestav kasvukeskkond. Selleks, et lapse arengu käiku kasvatamise ja õpetamise protsessis soodsalt mõjutada, vajame teadmisi normaalse arengu seaduspärasuste ja seda protsessi mõjutavate tegurite kohta. Arengu all mõistame – kvalitatiivseid muutusi selle või teise psüühilise funktsiooni või isiksuse…

4 – 6-aastase lapse areng ja õpivalmiduse kujunemine


Koolieelne iga on lapse mitmekülgse kiire arengu aeg. Edukaks vaimseks arenguks on oluline, et lapse tajud, kujutlused, mälu ja mõtlemine leiaksid aktiivset rakendamist, sest just nende protsesside arengust sõltub valmisolek õppimiseks mitte ainult kooli, vaid ka elukestvalt (Kivi & Roosleht 2000). Kogu eelkoolieale on iseloomulikud järgmised motiivid: lapse huvi täiskasvanu maailma vastu, tahe tegutseda nagu…

Emotsionaalne ja sotsiaalne areng


Lapse kasvatamine algab esimestest elupäevadest. Naeratus, hellad sõnad, puudutused, süles kandmine, rinnaga toitmine – sellest kujuneb vaevumärgatav, kuid samas nii vajalik kasvatamise vorm, mida täiskasvanud nimetavad emotsionaalseks suhtlemiseks. Muidugi on veel vara rääkida lapse omadustest, nagu ausus, julgus, headus jpm. Kuid see, mis kujuneb suhtlemisel, on väga tähtis: emotsionaalne heaolu, soojus ja hubasus uues ja…

1-3 aastase lapse arengust


Areng on süsteemi korrapärane liikumine suurema diferentseerituse ja integreerituse poole. Arengust saab rääkida nii vaimses, sotsiaalses kui ka kehalises tähenduses (Krull 2000). Arengukiirus on erinev. Vanuseastme piirid määrab ühelt poolt ümbritsevate inimeste kujunenud suhete ning teiselt poolt teadmiste, tegevusviiside ja võimete arengutaseme vaheline seos. Lapse ja täiskasvanu vahelisel suhtlemisel omandab laps teatud vilumused, kujunevad elementaarsed…