Õppemängud


MÄNGE FONEEMITAJU ARENDAMISEKS   „ Silpide koputamine“ Eesmärk: foneemitaju arendamine ja silbianalüüsi õpetamine. Vahendid: trumm ja tamburiin Kirjeldus: Lapsed istuvad reas. Õpetaja selgitab, et iga laps peab nii mitu korda koputama või  plaksutama, kui mitu silpi on talle antud pildi nimetuses. Lastele antavad sõnad olgu erinevate silpide arvuga. Mängu võitjaks saab laps, kes kõigi talle antud…

Kõne tunnetusliku funktsiooni areng


Kõne tunnetusliku funktsiooni areng on tihedalt seotud lapse vaimse kasvatusega, tema tajude, mõtlemise ja tegevuse arenguga. Uue informatsiooni, uute tundmuste ja teadmiste edasiandmiseks peab sõna avama iga eseme, tema omadused ja kvaliteedi. Sõna, mida ütleb alguses täiskasvanu, hiljem laps, peab olema lapsele arusaadav, lahti mõtestatud ja kutsuma mälus esile eseme või tegevuse vastavad omadused. Tundmatute…

Mängud-dramatiseeringud KES ÜTLES NÄU


Kes ütles näu V. Sutejevi muinasjutu „Kes ütles näu” mängimiseks-dramatiseeringuks valitakse neli episoodi: kutsikas kohtab kukke, kutsikas kohtab koera, kutsikas kohtab konna ja kutsikas kohtab kassi. Ettevalmistav etapp – tutvumine muinasjutu tegelastega. Eesmärk. Tutvuda muinasjutu tegelastega – koeraga, kukega, kassiga, konnaga, tekitada positiivseid emotsionaalseid suhteid, täpsustada ettekujutusi neist loomadest, õpetada neid kujutama (võtta endale elementaarne…

Kõnemängud sõrmeliigutuste saatel


Paat Eesmärk. Õpetada lapsi matkima täiskasvanu käteliigutusi, kujundada huvi oma tegevuse kõnega saatmise vastu. Vahendid. Plastmassist paat. Mängu käik. Õpetaja juhib laste tähelepanu paadile ja ütleb, et käed oskavad väga palju teha. Täna hakkavad lapsed oma kätega mängima. Õpetaja räägib: „Vaata hästi tähelepanelikult minu käsi ja tee samasuguseid liigutusi.” Sõnad/Tegevus Teeme ühe väikse paadi, Lapsed…

Kõnega kaasnevate liigutuste arendamise mängud


Kõne kujunemise protsess sõltub lapse kogu liigutussfääri arengust. Liigutusanalüsaatori lülitatus kõnetegevusse soodustab artikulatsiooniaparaadi täiustumist ja häälereaktsioonide arengut. Artikulatsiooniaparaadi ja artikulatsiooniliigutuste treening soodustab algsete kõnevormide, s.t korduvate silpide ja sõnade rütmilise struktuuri omandamist. Samal ajal soodustab kujunev rütmitunne luuletuste tajumist ja jäljendamist, kus koolieeliku jaoks on peamine rütmi domineerimine intonatsiooni ja teiste kõne komponentide üle. Süsteemsed…

Kõnearendusmängud ja -harjutused


Tavapäraselt areneval lapsel hakkab kõne varakult kujunema. Lalina ajal kujunevad foneemikuulmise eeldused, areneb artikulatsiooniaparaat, täiskasvanutega suheldes rikastub passiivne sõnavara. Reeglina ilmuvad esimese eluaasta lõpuks esimesed sõnad, teise eluaasta lõpuks kujuneb fraas. Arenguprobleemidega lapse kõne areng jääb maha juba esimestest elukuudest alates, varases imikueas. Edaspidi see mahajäämus suureneb. Selle tulemusena pole tal koolieelse ea alguseks välja…

Tutvumine loodusega


Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil Kelle lapsed need on? Eesmärk. Kinnistada laste teadmisi koduloomadest, nende järglastest, häälitsustest, kujundada oskust seostada loomalaste kujutisi pildil olevate täiskasvanud loomadega. Vahendid. Tahvel, loomade ja nende järglaste pildid: lehm vasikaga, koer kutsikaga, siga põrsastega, kass poegadega. Mängu käik. Õpetaja annab lastele esemepildid loomalaste kujutistega. Seejärel paneb õpetaja tahvlile…

Ümbrusega tutvumise mängud


Ümbrusega tutvumise mängude ja tegevuste peaülesanne on ümbritseva tegelikkuse mitmesugustest esemetest terviktaju ja kujutluse kujundamine. Ümbrusega tutvumine rikastab lapse meelelist kogemust, õpetab olema tähelepanelik selle suhtes, mis tema ümber on, vaatama ja nägema, kuulama ja kuulma, katsuma ja tundma. Meelelise kogemuse rikastamine on vahetult seotud tunnetuse arenguga – aistingute, tajude ja kujutlustega. Õigete kujutluste tekkimisel…

Kaheosaliste ülesannete täitmine


Kaheosaliste ülesannete täitmine Kaheosaliste ülesannete lahendamisega näitlikult-praktiliselt puutuvad lapsed kokku siis, kui tegevusse lülitatakse vahe-eesmärk, kui abivahend ei asu vahetult lapse vaateväljas. Selle vahendi saamiseks tuleb lahendada lisaülesanne: kas valmistada vahend ette (vabastada liigsetest detailidest, puhastada ära) või teha vahend kui tööriist valmis. Sel juhul võib laps vahe-eesmärgi mõjul kõrvale kalduda ja unustada peaeesmärgi. Lapse…

Mängutööriistade kasutamine


Mängutööriistade kasutamine Mängutööriistadega mängimine kujundab laste liigutuste koordinatsiooni. Nad õpivad nägemise abil hindama esemetevahelist kaugust ja sellele vastavalt vahenditega tegutsema. Neil areneb silmamõõt, visadus ja sihikindel tegutsemine. See kokku on aluseks lihtsamate tööoskuste kujundamisele. Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil Aed maja ümber Eesmärk. Õpetada kasutama mängutööriistu, jätkata eseme kui eesmärgi ja eseme kui…