Täienduskoolituse õppekorralduse alused


Huvi OÜ täiendkoolituse õppekorralduse alusedLogo

Koolituse läbiviija: Huvi OÜ

Koolitusprogrammi juht/kontaktisik: Jelena Sepp, 55938233, lugemishuvi@gmail.com

Sihtrühm:  õpetajad ja teised haridusvaldkonna spetsialistid, lapsevanemad, raamatukogutöötajad.

Õppekavarühm: Kasvatusteaduse õppekavarühm, Koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühm

Koolituste toimumiskoht: Õppetöö viiakse läbi koolitaja või tellija varutud ruumides.

Koolituste kestus: Koolituse pikkus on 4-8 akadeemilist tundi, mis võivad sisaldada nii auditoorset õppetööd kui ka praktilist tegevust.

Õppemeetodid: Loeng, grupitöö, paaristöö, arutelu, ajurünnak, loovtegevused, praktikum.

Koolituste lühikirjeldus:

I Koolitus toimub 4 akadeemilist tundi, millest 2 akadeemilist tundi toimub auditoorne õppetöö ning järgnevad tunnid praktiline õppetegevus. Iseseisev  töö puudub.

II Koolitus toimub 6 akadeemilist tundi, millest 2 akadeemilist tundi toimub auditoorne õppetöö, järgnevad tunnid praktiline õppetegevus. Iseseisev töö puudub

III Koolitus toimub 8 akadeemilist tundi, millest 4 akadeemilist tundi toimub auditoorne õppetöö, järgnevad tunnid praktiline õppetegevus. Iseseisev töö puudub.

Koolituse toimumise aeg: 2017/2018. õa jooksul

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab osaleda täiskasvanu, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.

Õppekeel: Eesti keel

Koolituste sisu:

 • kirjaoskuse kujunemist toetava keskkonna loomine ja toimimine
 • lugemis-ja kirjutamisoskust arendavad tegevused ja mängud
 • lugema ja kirjutama õpetamise meetodid
 • tegevused raamatuga
 • õpitu nähtavaks tegemine
 • lapse arengumapp ja arenguvestlused
 • lastevanemate pedagoogiline nõustamine
 • anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest
 • tutvustada kõne arendamise meetodeid ja võtteid tööks kõne üldise alaarenguga lastega koolieelses eas.
 • õpetaja eneseteostus ja enesehoid (eesmärgid, toimetulek, tasakaal, jõustamine)

Koolituste eesmärk:  on pakkuda teoreetilisi teadmisi ning praktilisi nõuandeid kirjaoskust toetava keskkonna loomiseks, laste lugemis-ja kirjutamiseelduste edendamiseks. Anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest. Tutvustada meetodeid ja võtteid keskkonna kohandamiseks kõnepuuetega laste õpetamisel koolieelses eas. Mõistab õpitu nähtavaks tegemise vajalikkust. On oma töös eesmärgistaja, analüüsija,  planeerija ja ajakasutaja. Oskab rakendada uusi teadmisi ning teab, kuidas parendada kodu ja lasteaia vahelist koostööd.

Õppekava läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused:

Koolituse läbinu:

 • Oskab rakendada uusi teadmisi ja oskusi sellest, kuidas kohandada lugemiskeskkonda.
 • Loob ja tekitab lapses huvi lugemise ja kirjutamise vastu, kasutades erinevaid praktilisi tegevusi.
 • Innustada looma ja kasutama lugema õppimist õppemängude kaudu.
 • Oskab anda lapsevanemale nõu, kuidas muuta lapsele lugemaõpetamine huvitavamaks.
 • Teab ja seostab erinevaid lugema õppimise meetodeid lapse lugema ja kirjutama õpetamisel.
 • On teadlik kõnepuudega lapse suhtlemise iseärasustest ja väärtustab kõnepuuetega laste arengu toetamist
 • Teab peamisi meetodeid ja võtteid kõne arendamiseks koolieelses eas
 • Omab ülevaadet pedagoogilisest nõustamisest ning nõustab lapsevanemat õppe- ja kasvatusküsimustes.
 • Oskab rakendada uusi teadmisi ning teab, kuidas muuta õpitu nähtavaks.
 • Eesmärgistab ja mõtestab enda tegevust õpetajana, teab oma tugevusi, oskab ennast ja teisi inimesi jõustada.

Nõuded koolituse lõpetamiseks: Osalemine auditoorses töös ja praktilistes tegevustes.

Kavandatud tagasiside/koolituse hindamise protseduur: Koolitusel osalejad täidavad õppepäeva lõpul tagasisidelehe. Osalejate asjatundlike märkuste ja ettepanekutega arvestatakse koolituskava arendamisel ja edasistel koolitustel.

Väljund: Lõpetamisel väljastatakse tõend

Koolitajad:

Jelena Sepp Haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog-nõustaja)

Kadi Lukanenok Pedagoogikamagister

Külli Mõtsla Haridusteaduste magister (pedagoogiline nõustamine)

Reelika Täht Sotsiaalteaduste magister (hariduse juhtimine)

Jaanika Monroc alushariduse pedagoog

Nadine Marsault lasteaia-ja kooliõpetaja

NB! Koolitusi on võimalik tellida asutusse.

Kontaktid:
telefon:+372  55938233
Jelena Sepp
e-post: lugemishuvi@gmail.com

Õppeasutuse EHISe ID:8332

Õppeasutuse registrikood: 12912166

Õppeasutuse nimetus: Huvi OÜ

Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Omanik: Jelena Sepp

tel 55938233

lugemishuvi@gmail.com

Kuupäev 16.08.2016